Metal Azolate Frameworks: From Crystal Engineering to Functional Materials

Jie-Peng Zhang,* Yue-Biao Zhang, Jian-Bian Lin, Xiao-Ming Chen*
Chem. Rev. 2012, 112, 1001-1033